Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sformułowane w oparciu o realizowany przez nauczyciela program nauczania (§ 3 ust. 3 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). Sformułowanie wymagań polega na takim opisie czynności uczniów, aby ocena ich osiągnięć stała się możliwa.

Formułowanie wymagań edukacyjnych odbywa się zgodnie z obowiązującą podstawą programową, która wyznaczająca cele kształcenia, osiągnięcia uczniów oraz zakres treści, których realizacja pozwoli je osiągnąć. Określa ona precyzyjnie, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia.

Wymagania edukacyjne wynikają z przyjętego i realizowanego na danym przedmiocie programu nauczania.
Wymagania edukacyjne powinny być podstawą do ustalenie ocen klasyfikacyjnych dla uczniów podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

I etap edukacyjny

Klasy 1 – 3

II etap edukacyjny

Klasy 4 – 8

 

Archiwa