Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.


Nauczyciele języka polskiego zapraszają do udziału w szkolnym konkursie literackim
„Nasza mowa. W sercu słowa”

Konkurs organizowany jest w ramach szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w SP nr 360 w Warszawie.

 1. Cele konkursu:

 • Zwrócenie uwagi na różnorodność dziedzictwa językowego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
 • Rozwijanie zainteresowań artystyczno- językowych i talentów twórczych.
 • Rozbudzanie motywacji młodego człowieka do doskonalenia osobowości i sprawności językowo-literackiej.
 • Uczenie odpowiedzialności za słowo, własny rozwój, w tym planowania swojej pracy.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego działania uczniów.
 • Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego.
  Podnoszenie poziomu sprawności językowej w obszarze kultury języka i jego funkcji poetyckiej.
 • Promowanie językowo-literackich osiągnięć uczniów.
  Tworzenie płaszczyzny uczestnictwa młodego człowieka w kulturze i uczynienie z niego świadomego współtwórcy dziedzictwa kulturowego.
 • Praktyczne rozwijanie sprawności językowej i kompetencji egzaminacyjnych (praktyczna znajomość cech gatunkowych flaszki, bajki, aforyzmu, liryku, praktyczne zastosowanie środków stylistycznych).

 

 1. Ustalenia ogólne:

Konkurs jest organizowany w ramach szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać 

udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

 Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialni są  nauczyciele- koordynatorzy: mgr Marta Wróblewska i mgr Wioleta Kęsik, działający w porozumieniu z zespołem nauczycieli-polonistów SP nr 360 w Warszawie.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane na stronie internetowej szkoły i poprzez Librus (zakładka: Ogłoszenia).   

 

 1. Zasady uczestnictwa:

Oddając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

 1. Adresaci i kategorie konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII, których zadaniem jest napisanie krótkiej formy literackiej we właściwej kategorii:

 • Klasy IV – V: krótki wiersz,
 • Klasy VI – bajka,
 • Klasy VII – VIII – fraszka lub aforyzm.

Tematyka utworów jest dowolna, co ma pozwolić uczniom na pełnię twórczej ekspresji i optymalne wykorzystanie bogactwa języka polskiego.  

 1. Wymagania konkursowe:

Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12) i przesłać na 

adres mailowy koordynatora konkursu: konkursliteracki360@gmail.com

Utwory konkursowe powinny być zatytułowane,  spełniać cechy rodzaju i gatunku  literackiego, do którego należą.

Oceniane będą: wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna, kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy, twórczy charakter utworu, w tym pomysłowość językowa,  samodzielność i oryginalność.

 

 1. Przebieg konkursu:

Konkurs jest jednoetapowy.

Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.

Liczba uczestników nie jest określona , mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

 1. Nagrody:

Wręczenie nagród nastąpi w terminie odrębnie określonym przez organizatora.

 1. Terminy

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 6 marca br. na adres mailowy: 

konkursliteracki360@gmail.com . Zgłoszenie mailowe powinno zawierać pracę konkursową, imię i nazwisko autora, klasę oraz imię i  nazwisko nauczyciela prowadzącego),

Ogłoszenie wyników nastąpi 13 marca br.

Nazwiska laureatów pojawią się na stronie internetowej i poprzez ogłoszenia w Librusie.

9. Postanowienia końcowe:

 • Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a także na publikację nagrodzonego utworu na szkolnej wystawie prac.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację 
  nadesłanej pracy.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac lub ich fragmentów w publikacjach promujących działania szkoły.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 

Archiwa